Kategorie
Firma

Najważniejsze informacje o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych określany skrótem CRBR to rejestr osób fizycznych, które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na kierowanie spółką. Osoby takie posiadają odpowiednie uprawnienia do dokonywania transakcji okazjonalnych. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością są to wspólnicy, którzy posiadają ponad 25% udziałów w firmie.

Jakie jest cel CRBR?

Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji w spółkach o skomplikowanej strukturze korporacyjnej może dochodzić do nadużyć finansowych, a tego typu struktury ułatwiają ewentualnym przestępcom ukrywanie prawdziwej tożsamości. W związku z tym każdy zarząd spółki ma obowiązek zgłosić odpowiedniego beneficjenta lub beneficjentów i upublicznić dane tych osób.
Ministerstwo wskazuje dodatkowo, iż system CRBR uniemożliwia pranie pieniędzy i przeciwdziała finansowaniu terroryzmu. Z racji iż dane są publiczne i dostępne dla każdego obywatela, rejestr ma wpływać na zwiększenie zaufania do rynku finansowego i do uczestników obrotu gospodarczego.

Jak przebiega proces?

Członkowie zarządu spółki zobowiązani są do wypełnienia odpowiedniego zgłoszenia na stronie ministerstwa . Wszelkie dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym, gdyż podanie nieprawdziwych danych obarczone jest rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych oświadczeń. Ponadto spółki, które nie wypełnią zgłoszenia w terminie mogą zostać obciążone karą pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł.
Danymi zarządza Minister Finansów, jednak dostępne są one do wglądu dla każdego obywatela.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co zawiera?

Rejestr zawiera zarówno informacje o samej spółce, jak i o osobach najważniejszych i decyzyjnych. Jakie dane należy podać?

Dane spółki:
– nazwa (firma),
– forma organizacyjna,
– siedziba firmy,
– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
– NIP,

Dane beneficjentów:
– imię i nazwisko,
– obywatelstwo,
– państwo zamieszkania,
– PESEL lub data urodzenia,
– informacja na temat wielkości i charakteru udziału beneficjenta w spółce lub o uprawnieniach beneficjenta.