Audyt wewnętrzny kojarzy się przede wszystkim z kontrolą i wykrywaniem wszelkich nieprawidłowości. Obecnie jednak skupia się on przede wszystkim na dokonaniu szeroko rozumianej oceny zarządzania ryzykiem. Jego zadaniem jest znalezienie aspektów związanych z organizacją i procesami gospodarczymi, które są prawidłowe, ale przede wszystkim wskazanie tych, które wymagają poprawy. Dzięki regularnym kontrolom możliwe jest eliminowanie błędów czy nawet zapobieganie ich pojawieniu się. To pozwala natomiast na usprawnienie organizacji danej jednostki.

Co można rozumieć przez audyt wewnętrzny?

Definicji audytu wewnętrznego jest dużo. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowi on niezależną i obiektywną działalność, mającą na celu wspieranie ministra kierującego działem lub kierownika jednostki w realizacji wszelkiego rodzaju zadań. Dokonuje się to przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją i w uproszczeniu można powiedzieć jednak, że jest to po prostu badanie przeprowadzane przez niezależną jednostkę. Dokonuje ona analizy poszczególnych działań, by pomagać w efektywnym wypełnianiu zadań członków organizacji. Dzięki niemu władze organizacji otrzymują wsparcie w procesach zarządzania. Wiedzą, w jaki sposób efektywnie prowadzić wszelkie operacje czy czynności, które aspekty wymagają poprawy i jakie są największe słabości przedsiębiorstwa. Mają także świadomość, jak podnieść jakość i wydajność pracy. Taka kontrola przeprowadzana jest systematycznie i w uporządkowany sposób. Ocenie podlegają procesy zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu operacyjnego.

Przebieg kontroli

Badanie danego podmiotu przeprowadzane jest przez osobę mającą ku temu odpowiednie kwalifikacje i umiejętności – audytora. Sprawuje on nadzór i przeprowadza analizy, które wskazują na wady i zalety funkcjonowania danej jednostki. Wyróżnić można dwa rodzaje audytu – wewnętrzny i zewnętrzny. Ten drugi jest rzadziej spotykany. Jego wynikami zainteresowane są przede wszystkim jednostki zewnętrzne zlecające badanie. Bardziej popularny jest niewątpliwie ze strony Pwc audyt wewnętrzny przeprowadzany systematycznie. Pozwala dokonać oceny przedsiębiorstwa, wyeliminować błędy i lepiej zorganizować dane procesy w przyszłości.