Wiedząc co to jest podatek u źródła, przedsiębiorcy często zastanawiają się jak go obliczyć, jak udokumentować, oraz gdzie rozliczyć. Na wszystkie pytania odpowiada Ustawa, dlatego warto zapoznać się z jej treścią, aby być świadomym wszystkich obowiązków, jakie ta na przedsiębiorców nakłada.

Podatek u źródła i jego strony

Instytucja podatku u źródła wyróżnia dwa typy podmiotów zobowiązanych – podatnika oraz płatnika. Kwota podatku pobierana jest od dochodu podatnika, a więc podmiotu zagranicznego, od którego polski przedsiębiorca zakupił produkt lub usługę. Kwota należności, oraz obowiązek uiszczenia opłaty we właściwym urzędzie skarbowym należy jednak do płatnika, więc osoby, która zakupiła przedmiot transakcji.

Termin płatności także narzuca Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, której treść art. 42 ust. 1 mówi, iż „nabywca usług opodatkowanych podatkiem u źródła ma obowiązek dokonać wpłaty podatku w terminie do 20 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany”.

Terminy i dokumentacja związane z poborem podatku u źródła

Podział obowiązków składania dokumentacji przy poborze podatku u źródła jest zależny od osobowości prawnej firmy od której zakupiło się towar lub usługę, czyli podmiotu zagranicznego. Jeżeli podatek pobierany jest od osoby fizycznej, płatnik ma obowiązek:

  • sporządzić PIT-8AR w terminie do końca stycznia, po zakończeniu roku podatkowego i złożyć go we właściwym urzędzie skarbowym;
  • sporządzić IFT-1/IFT-1R w terminie do końca lutego, po zakończeniu roku podatkowego i przesłać go do urzędu właściwego dla spraw osób zagranicznych oraz do podatnika.

Jeśli podatek pobierany jest od osoby prawnej, płatnik ma obowiązek:

W terminie do końca marca roku podatkowego następującego po roku, w którym została dokonana wypłata należności, płatnik ma obowiązek przekazać podmiotowi zagranicznemu oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych dokument IFT-2/IFT-2R. Dokument ten należy składany jest również w przypadku braku zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku u źródła.