Są to ceny stosowane przez podmioty powiązane w trakcie realizacji wspólnych transakcji. Stosowane są w przypadku zarówno sprzedaży towarów, materiałów i dóbr niematerialnych, jak też świadczenia usług. Do podmiotów powiązanych zaliczyć można oddziały, filie, zakłady przedsiębiorstw z grupy tzw. grup kapitałowych (zazwyczaj jest to spółka „matka” oraz jej zagraniczne bądź też krajowe spółki „córki”). Ceny transferowe najczęściej stosowane są w celu obniżenia obciążeń podatkowych.

Charakterystyka cen transferowych

Charakterystyczne dla cen transferowych jest, iż jednostki powiązane mogą je ustalać między sobą, często pomijając obowiązujące zasady rynkowe. na wysokość ustalanych cen wpływają czynniki zarówno wewnętrzne (np.majątkowe zróżnicowanie podmiotów zależnych, udziały w rynku jakimi one dysponują), jak i zewnętrzne (np. różnice w opodatkowaniu, kursy walut czy przyjazna polityka państwa).

Co wpływa na wysokość cen transferowych?

Częstym zjawiskiem przy ustalaniu wysokości ceny transferowej jest jej zaniżanie lub zawyżanie. Dzięki takiemu „zabiegowi” podmioty powiązane mają możliwość decydowania o wysokości opodatkowania i dążą swymi działaniami do przerzucenia obowiązku podatkowego na państwo (stronę), w której obowiązują bardziej „atrakcyjne” stawki opodatkowania. Celem przerzucania dochodów jest podniesienie, nawet w niewielkim stopniu, poziomu efektywnej stopy podatkowej. Działanie takie może mieć też na celu poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dominującego. Również chęć naliczenia premii od wyników kadrze zarządzającej może nieść za sobą manipulację cenami transferowymi – wyjaśnia pwc.pl.

Funkcje ceny transferowej

  1. Funkcja sterowania
  2. Funkcja podziału dochodu

Pierwsza z funkcji ma zasięg ekonomiczny i obejmuje proces od planowania, poprzez kontrolę, aż po koordynację i wpływają one bezpośrednio na działalność przedsiębiorstwa.
Druga zaś z funkcji jest ważna pod względem podatkowym. Ceny, jakie ustalają między sobą przedsiębiorstwa powiązane wpływają na poziom zarówno przychodów, jak i kosztów tych podmiotów, wpływając na podział dochodu całej grupy kapitałowej. Tym samym decydują one na wysokość opodatkowania dochodu.