Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych określany skrótem CRBR to rejestr osób fizycznych, które mają pośredni lub bezpośredni wpływ na kierowanie spółką. Osoby takie posiadają odpowiednie uprawnienia do dokonywania transakcji okazjonalnych. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością są to wspólnicy, którzy posiadają ponad 25% udziałów w firmie.

Jakie jest cel CRBR?

Jak wskazuje Ministerstwo Cyfryzacji w spółkach o skomplikowanej strukturze korporacyjnej może dochodzić do nadużyć finansowych, a tego typu struktury ułatwiają ewentualnym przestępcom ukrywanie prawdziwej tożsamości. W związku z tym każdy zarząd spółki ma obowiązek zgłosić odpowiedniego beneficjenta lub beneficjentów i upublicznić dane tych osób.
Ministerstwo wskazuje dodatkowo, iż system CRBR uniemożliwia pranie pieniędzy i przeciwdziała finansowaniu terroryzmu. Z racji iż dane są publiczne i dostępne dla każdego obywatela, rejestr ma wpływać na zwiększenie zaufania do rynku finansowego i do uczestników obrotu gospodarczego.

Jak przebiega proces?

Członkowie zarządu spółki zobowiązani są do wypełnienia odpowiedniego zgłoszenia na stronie ministerstwa . Wszelkie dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym, gdyż podanie nieprawdziwych danych obarczone jest rygorem odpowiedzialności karnej za składnie fałszywych oświadczeń. Ponadto spółki, które nie wypełnią zgłoszenia w terminie mogą zostać obciążone karą pieniężną w wysokości do 1 000 000 zł.
Danymi zarządza Minister Finansów, jednak dostępne są one do wglądu dla każdego obywatela.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – co zawiera?

Rejestr zawiera zarówno informacje o samej spółce, jak i o osobach najważniejszych i decyzyjnych. Jakie dane należy podać?

Dane spółki:
– nazwa (firma),
– forma organizacyjna,
– siedziba firmy,
– numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
– NIP,

Dane beneficjentów:
– imię i nazwisko,
– obywatelstwo,
– państwo zamieszkania,
– PESEL lub data urodzenia,
– informacja na temat wielkości i charakteru udziału beneficjenta w spółce lub o uprawnieniach beneficjenta.