Sprawozdawczość finansowa jest skomplikowanym zagadnieniem, a jej cele są różnorodne. Przede wszystkim służy ona zapewnienia instytucjom państwowym, takim jak Urząd Skarbowy i Krajowy Rejestr Sądowy możliwości uzyskania kontroli i komunikacji z jednostkami gospodarczymi. Ma jednak też inne aspekty.

Do czego służy sprawozdawczość finansowa?

Jak już wspomniano, podstawowym zadaniem, jakie stawia się przed sprawozdawczością finansową, jest zapewnienie komunikacji z jednostkami gospodarczymi i możliwości kontroli nad nimi urzędom państwowym, takim jak US i KRS. W sytuacji, w której ilość funkcjonujących w kraju, różnorodnych jednostek gospodarczych, które dodatkowo działają w oparciu o różne akty prawne, zapewnienie jednolitego systemu komunikacji wydaje się rzeczą kluczową. Jednocześnie sprawozdania finansowe zapewniają możliwość kontroli nad finansowymi działaniami tych jednostek, w celu zapewnienia ich całkowitej zgodność z obowiązującym prawem. Sprawozdawczość finansowa służy również potrzebom wewnętrznym firm i organizacji, pozwalając lepiej zarządzać finansami. Jej zadaniem jest również zapewnienie komunikacji z akcjonariuszami, inwestorami i ogółem przedsiębiorców, chociaż informacje nie są wszystkim tym grupom dostarczane w takim samym stopniu.

Najważniejsze zasady dotyczące sprawozdawczości finansowej

Sprawozdania finansowe opierają się zawsze wyłącznie na prowadzonych przez daną jednostkę księgach rachunkowych, skąd można wyciągnąć wniosek, że przedsiębiorstwa prowadzące księgowość uproszczoną zwolnione są z obowiązku ich przygotowywania. Przygotowywane powinny być zawsze w oparciu u krajowe i międzynarodowe ogólne standardy, dotyczące rachunkowości. Między innymi oznacza to, że sprawozdania muszą być opracowane w sposób zrozumiały, konkretny, mieć określoną wartość praktyczną, pozwalać na przeprowadzenie kontroli, czy obejmować swoim zakresem całość finansów danej jednostki w okresie, którego dotyczą. Sprawozdania muszą zawsze zawierać określone w Ustawie o rachunkowości elementy, jak bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych i zestawienie zmian, jakie zaszły w funduszu własnym. W przypadku niektórych rodzajów jednostek gospodarczych osobne ustawy mogą nakładać obowiązek zawarcie w sprawozdaniu dodatkowych informacji.

Czy wszystkie jednostki gospodarcze podlegają jej w takim samym zakresie?

Różne rodzaje jednostek gospodarczych podlegają temu obowiązkowi w różnym zakresie. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą albo w ogóle u nie podlegają, albo muszą przedstawiać sprawozdania wyłącznie Urzędowi Skarbowemu. Firmy, które działają na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, muszą sprawozdania wysyłać zarówno do US, jak i KRS. Niektóre rodzaje spółek są zobowiązane pewne informacje ze swoich sprawozdań upubliczniać. To samo dotyczy fundacji i organizacji – niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie. Nieco inne zasady stosuje się wobec organizacji kościelnych.